Toimintasuunnitelma

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty syyskokouksessa 2021

1. Yleistä

Vuosi 2022 on Helsingin Kuuloyhdistyksen 88. toimintavuosi. Kevättalvella 2020 alkaneen koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ja varotoimet vaikuttanevat toimintavuoden toiminnan järjestämiseen. Valtaosa vapaaehtoisistamme kuuluvat ikänsä puolesta riskiryhmään.

2. Vertaistoiminta

2.1. Jäsentilaisuudet

Vertaistoiminnan tavoitteena on kuulovammaisten keskinäisen kanssakäymisen ja kuulovammaistietoisuuden lisääminen, jäsenten yhteishengen kohottaminen korostamalla vertaisseuran merkitystä sekä lisätä kuulovammaisten omatoimisuutta.

Pyrimme siihen, että kaikissa jäsentilaisuuksissamme on kirjoitustulkkaus sekä induktiosilmukkajärjestelmä.

2.2. Säännölliset jäsentilaisuudet

Yhdistys järjestää säännöllisesti pidettäviä vertaistapaamisia, joissa tehdään yhdessä, opitaan uutta ja keskustellaan ajankohtaisista asioista.

Kukin toiminnanvetäjä suunnittelee tapaamisten ohjelmaa yhdessä muiden osallistujien kanssa.

2.3. Retket

Retkiä järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

2.4. Muut tilaisuudet

Vuoden aikana voidaan järjestää yksittäisiä tapahtumia eri ajankohtaisten teemojen ympärille.

2.5. Liikuntatoimi

Aktiivisena liikuntatoimena jatkavat nuorten sählykerho ja kaikenikäisten keilakerho. Muutakin liikuntatoimintaa voidaan järjestää, jos sopiva vastuuhenkilö ja kohderyhmä löytyy.

2.6. Lasten ja nuorten toiminta

Yhdistys jatkaa yhteistyötä eri tahojen lasten ja nuorten toiminnan kanssa tarjoamalla tilojaan toiminnan käyttöön.

3. Kuulolähipalvelu

Kuulolähipalveluvastaanotoilla annetaan opastusta kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä sekä apua kuulokojeiden huoltamisessa, neuvoja kuulon ja kuulonhuoltoon liittyvissä kysymyksissä sekä ohjausta muihin kuulonhuollon palveluihin. Kuulolähipalvelu on maksutonta kaikille kuulovammaisille ja heidän läheisilleen eikä se edellytä kuuloyhdistyksen jäsenyyttä. Kuulolähipalvelu tukee ensisijaisesti ikääntyneiden huonokuuloisten toimintakykyä ja itsenäistä elämää.

Palvelu täydentää kunnan kuulonhuollon palveluja.

Kuuloliitto vastaa kuulolähipalveluneuvojien koulutuksesta.

3.1. Päivystysneuvonta

Kuulolähipalveluneuvonnan toimipisteitä supistetaan tilapäisesti ja keskitetään toistaiseksi niihin paikkoihin, joissa on mahdollista järjestää riittävät suojaustoimenpiteet, jotta palvelutapahtuma on turvallinen neuvojalle ja asiakkaalle.

Neuvontaa annetaan tarvittaessa myös sähköpostitse ja puhelimitse.

Liikuntaesteellisten on mahdollista tilata neuvojan kotikäynti.

3.2. Neuvontakäynnit ja yleisötilaisuudet

KLP-työryhmä käy kutsuttuna eri palvelutaloissa, muissa yhdistyksissä ja eri yleisötilaisuuksissa kertomassa kuulolähipalvelun toiminnasta, sekä osallistuu tarvittaessa Kuuloautopäivän järjestämiseen.

4. Viestintä

Yhdistyksen viestintäkanavia ovat jäsenlehti Kuuloset, kotisivut, somekanavat, sähköpostiuutiskirje ja tekstiviestit jäsenille.

4.1. Kuuloset-lehti

Yhdistyksen virallinen jäsenlehti on nimeltään Kuuloset ja se ilmestyy vuoden aikana vähintään kaksi kertaa.

4.2. Uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajia on n. 350, ja sillä täydennetään viestintää jäsenlehden harvasta postitusvälistä johtuen.

4.3. Kotisivut

Kotisivuilla julkaistaan tulevat tapahtumat ja muuta sisältöä.

4.4. Sosiaalinen media

Yhdistyksellä on kanava Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

5. Edunvalvonta

5.1. Koulutukset

Yhdistyksen aktiivitoimijoilla on mahdollisuus saada ulkopuolista koulutusta tehtävänsä hoitamiseen.

5.2. Yleisötilaisuudet

Kuuloautopäivän aikana tehdään kuuloseuloja ja ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin.

5.3. Verkostot ja yhteistyö

Yhteistyötä pääkaupunkiseudun vammaisjärjestöjen kanssa jatketaan.

5.4. Vammaisneuvosto

Yhdistys toimii kuulovammaisten edustajana Helsingin kaupungin vammaisneuvostossa yhdessä Helsingin Kuurojen yhdistyksen kanssa.

5.5. Kannanotot ja lausunnot

Yhdistys tekee lausuntoja ja kannanottoja kuulovammaisten toimintaympäristön ja -edellytysten parantamiseksi.

5.6. Edustukset

Yhdistyksen jäseniä on mukana Kuuloliiton liittohallituksessa ja liittovaltuustossa sekä kuuloliiton eri työryhmissä tai toimikunnissa. Olemme mukana Uudenmaan kuulopiirin toiminnassa.

5.7. Jäsenyydet

Yhdistys on Helsingin Liikenneturvallisuusyhdistyksen ja Vanhustyön keskusliiton jäsen. Sääntöjen mukaisesti olemme myös Kuuloliitto ry:n jäsenyhdistys.

6. Hallinto ja jäsenistö

6.1. Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja 4–8 hallituksen jäsentä sekä enintään yhtä monta varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

6.2. Yhdistyksen kokoukset

Kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.

6.3. Jäsenistö

Jäsenistön määrä on ollut viime vuodet laskusuunnassa. Tavoitteena on pysäyttää jäsenmäärän lasku.

6.4. Toimihenkilöt

Yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole palkallisia toimihenkilöitä.

6.5. Toiminnanvetäjät

Toiminnanvetäjät vastaavat säännöllisen toiminnan järjestämisestä.

6.6. Työryhmät ja toimikunnat

Työryhmiä ja toimikuntia muodostetaan tarvittaessa. Niiden tarkoituksena on tukea hallinnon toimintaa ja helpottaa päätöksentekoa. Esimerkkeinä kuulolähipalvelutyöryhmä, Kuuloset-lehden toimituskunta ja taloustoimikunta, joka seuraa ja pohtii yhdistyksen varallisuuden hoitamista.

6.7. Toimitila Helkan tupa

Yhdistyksen toimintaa harjoitetaan pääasiassa omassa toimitilassa, jossa on erinomaiset kuuntelu- ja valaistusolosuhteet, sekä esteetön
kulku. Toimitilan siivous hankitaan ostopalveluna. Jäsenten ja ulkopuolisten tahojen on mahdollista vuokrata toimitiloja omia yksityistilaisuuksiaan varten.

7. Talous

Yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuilla, Helsingin kaupungin ja eri järjestöjen ja säätiöiden avustuksilla, sijoitustoiminnan tuotoilla sekä omalla varainhankinnalla, esimerkiksi vaalikeräyksiin osallistumalla ja pienimuotoisella paristo- ja tarvikemyynnillä. Toimitilan peruskorjaukseen on saatu STEA-investointiavustusta. Lähivuodet tulevat todennäköisesti olemaan alijäämäisiä, kunnes vuosittaiset poistot sekä huoneistojen taloyhtiölainat eivät enää rasita tuloslaskelmaa.