Säännöt

PRH on hyväksynyt 20.6.2017 kevätkokouksessa vuonna 2017 päätetyt uudet säännöt.

I LUKU

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1 § Yhdistyksen nimi on Helsingin Kuuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena on Helsinki.

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Kuuloliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, sen kokousta liittokokoukseksi, valtuustoa liittovaltuustoksi ja hallitusta liittohallitukseksi. Yhteistyöelimenä toimii kuulopiiri, jota näissä säännöissä sanotaan piiriksi.

 

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

1. vaikuttaa kuulovammaisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi,

2. vaikuttaa kansalaismielipiteeseen,

3. kehittää yhteiskuntaa sellaiseksi, joka on kuulovammaisille esteetön ja saavutettava,

4. tukea ja rohkaista kuulovammaisia täysipainoiseen elämään ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen,

5. valvoa kuulovammaisten etuja,

6. valvoa kuulovammaisten tarvitsemien apuvälineiden ja palveluiden määrää ja laatua,

7. ehkäistä kuulovammojen syntyä.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. vaikuttaa kommunikaatioesteiden poistamiseen ja kuunteluolojen parantamiseen Kuuloliiton periaatteiden mukaisesti,

2. toimii etu-, vaikuttamis-, yhteistyö- ja palveluyhdistyksenä,

3. seuraa kuulovammaisten oikeuksien toteutumista,

4. edistää jäsentensä ja muiden kuulovammaisten kuntoutumista järjestämällä heille voittoa tuottamatta kuntoutus-, koulutus- ja kuulolähipalveluja tarvittaessa yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa,

5. aktivoi kuulonhuoltotyöstä kiinnostuneita henkilöitä mukaan yhdistyksen toimintaan,

6. järjestää jäsenilleen vertaistukea sekä virkistys- ja kulttuuritoimintaa,

7. toimii yhteistyössä alueensa viranomaisten ja järjestöjen kanssa,

8. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kuuloasioista,

9. tiedottaa kuulovammaisuudesta, kuulonhuoltotyöstä ja yhdistystoiminnasta,

10. perustaa tarvittaessa eri jäsenryhmille rekisteröimättömiä kerhoja ja toimintaryhmiä.

4 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu jäsentensä maksamien jäsenmaksujen ja julkisten avustusten lisäksi

1. vastaanottamaan lahjoituksia, avustuksia, testamentteja, jälkisäädöksiä sekä määrätarkoituksiin annettuja varoja ja omaisuutta,

2. perustamaan erityisiä rahastoja,

3. omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita,

4. järjestämään arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä hankittuaan siihen tarvittaessa asianomaisen luvan,

5. yhdistys voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistys hankkii tarvittaessa kyseiseen toimintaan vaadittavat luvat.

 

II LUKU

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

 

JÄSENYYS

5 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa edistää sen toimintaa.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

 

JÄSENLAJIT

6 § Yhdistyksen jäseniä ovat:

1. varsinainen jäsen: luonnollinen henkilö

2. perhejäsen: luonnollinen henkilö, joka asuu samassa taloudessa yhdistyksen jäsenen kanssa

3. nuorisojäsen: luonnollinen henkilö, joka on alle 29-vuotias sen kalenterivuoden alkaessa, jolta jäsenmaksu peritään

4. sotaveteraanijäsen: luonnollinen henkilö, jolla on veteraanitunnus

5. kunniajäsen: kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen varsinainen kokous voi kutsua hallituksen yksimielisestä ehdotuksesta luonnollisen henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa

6. liitännäisjäsen: luonnollinen henkilö, joka kuuluu jäsenenä johonkin toiseen Kuuloliitto ry:n jäsenyhdistykseen

7. kannatusjäsen: oikeustoimikelpoinen yhteisö tai luonnollinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa mutta jolla ei ole äänivaltaa yhdistyksen asioissa.

 

JÄSENMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN

7 § Jäsen maksaa yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Eri jäsenlajeille voidaan vahvistaa erisuuruinen jäsenmaksu. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat jäsenmaksusta vapaita.

Yhdistyksen hallitus voi vapauttaa jäsenen sairauden, työkyvyttömyyden, varattomuuden tai muun vastaavan perustellun syyn takia jäsenmaksusta. Tämä ei vapauta yhdistystä liitolle suoritettavasta jäsenmaksusta. Sama koskee kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä.

 

LIITON JÄSENMAKSU

8 § Yhdistys maksaa Kuuloliitolle jäsenmaksun liiton sääntöjen mukaisesti.

 

YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

9 § Jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen ja hengen vastaisesti tai rikkoo kokouksen päätöksiä, voidaan hallituksen vähintään 2/3 kannattamalla päätöksellä merkitä yhdistyksestä erotetuksi. Jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä.

Päätöksestä voi asianomainen valittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä tiedon saatuaan seuraavalle yhdistyksen kokoukselle.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kalenterivuoden loppuun mennessä.

 

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

10 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

III LUKU

 

PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO

11 § Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.

Varsinaisen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän kummankin estyneenä ollessa joku hallituksen jäsenistä.

 

KEVÄTKOKOUS

12 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen:

a. kokouksen puheenjohtajan

b. kokouksen sihteerin

c. kahden pöytäkirjantarkastajan

d. kahden ääntenlaskijan ja

e. muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätösasiat:

5. Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta ja päätetään siitä

6. Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus edelliseltä toimintavuodelta

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

8. Käsitellään esitykset yhdistyksen aloitteiksi

a. liittohallitukselle

b. piirille

c. liittovaltuustolle

d. liittokokoukselle

e. muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille

9. Valitaan tarvittaessa edustajat liittokokoukseen tai ylimääräisiin kokouksiin liiton sääntöjen mukaisesti ja määrätään heidän matka- ja majoituskorvauksensa

10. Nimetään tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston varsinaisiksi ja varajäseniksi liiton sääntöjen mukaisesti

11. Nimetään tarvittaessa mahdolliset ehdokkaat liittohallitukseen liiton sääntöjen mukaisesti

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13. Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja toivomukset

14. Kokouksen päättäminen

 

SYYSKOKOUS

13 § Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen:

a. kokouksen puheenjohtajan

b. kokouksen sihteerin

c. kahden pöytäkirjantarkastajan

d. kahden ääntenlaskijan ja

e. muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätösasiat:

5. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

6. Vahvistetaan hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten lukumäärä 18 §:n mukaisesti

7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yhdistyksen hallituksen jäsenet

8. Valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen varajäsenet

9. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

10. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi

11. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat piirin neuvottelukuntaan liiton sääntöjen mukaisesti

12. Asetetaan tarvittavat toimikunnat ja valitaan niihin jäsenet

13. Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle

14. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden talousarvioksi

15. Käsitellään esitykset yhdistyksen aloitteiksi

a. liittohallitukselle

b. piirille

c. liittovaltuustolle

d. liittokokoukselle

e. muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille

16. Valitaan tarvittaessa edustajat liittokokoukseen tai ylimääräisiin kokouksiin liiton sääntöjen mukaisesti ja määrätään heidän matka- ja majoituskorvauksensa

17. Nimetään tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston varsinaisiksi ja varajäseniksi liiton sääntöjen mukaisesti

18. Nimetään tarvittaessa mahdolliset ehdokkaat liittohallitukseen liiton sääntöjen mukaisesti

19. Päätetään seuraavan vuoden kokousten koollekutsumistavasta 16 §:n määräämissä rajoissa

20. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

21. Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja toivomukset

22. Kokouksen päättäminen

 

14 § Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin voidaan sallia yhdistyksen kokouksen päätöksellä.

 

YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

15 § Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos hallitus katsoo ne tarpeellisiksi, kokous niin päättää tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii nimetyn asian käsittelyä varten.

 

KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN

16 § Ilmoitus yhdistyksen kokouksen ajasta ja paikasta sekä siinä käsiteltävistä asioista on kirjallisesti toimitettava kaikille yhdistyksen jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta.

 

PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

17 § Kokouksissa ratkaistaan asiat yleensä avoimella äänestyksellä ja päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole toisaalla toisin sanottu. Henkilövaaleissa käytetään suljettua äänestystä, jos ehdokkaita on enemmän kuin täytettäviä paikkoja. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaalissa kuitenkin arpa.

 

YHDISTYKSEN HALLITUS

18 § Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen jäseniä ovat syyskokouksen valitsema puheenjohtaja, 4–8 muuta jäsentä sekä varajäsenet. Varajäseniä valitaan enintään yhtä monta kuin hallituksessa on varsinaisia jäseniä. Varajäsenellä on äänioikeus hallituksen kokouksessa vain varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa. Muille henkilöille voidaan myöntää kokouksen päätöksellä läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen jäsenen erotessa tai tullessa pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäviään siirtyy ensimmäiseksi varajäseneksi valittu hoitamaan varsinaisen jäsenen tehtäviä.

19 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun kokouskutsu on kaikille hallituksen jäsenille toimitettu ja kokouksessa on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä läsnä.

20 § Asiat ratkaistaan hallituksessa 17 §:n mukaisesti.

21 § Hallitus hoitaa yhdistyksen päivittäistä toimintaa hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaisesti. Hallitus edustaa yhdistystä.

22 § Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hyväksyy laskut ja antaa maksumääräykset, ellei yhdistyksen hallitus toisin päätä.

 

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT

23 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan estyneenä ollessa, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenkirjurin ja tarpeen mukaan muitakin toimihenkilöitä. Tarvittaessa toimihenkilöt puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Erinäisiä tehtäviä varten hallitus on myös oikeutettu hyväksytyn talousarvion rajoissa palkkaamaan henkilöitä, joiden toimintaohjeet antaa hallitus.

 

NIMEN KIRJOITTAMINEN

24 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämien hallituksen jäsenten kanssa aina kaksi yhdessä. Hallituksen ulkopuolinen toimihenkilö ei voi olla yhdistyksen nimenkirjoittajana.

 

TOIMINTA- JA TILIVUOSI

25 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

TILINTARKASTUS

26 § Tilinpäätös- ja hallintoasiakirjat jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen kevätkokouksen pitämistä.

27 § Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

28 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos siitä on 16 §:n mukaisessa kokouskutsussa erikseen mainittu. Muutosehdotus on hyväksytty, kun se on kokouksessa saanut vähintään 2/3 annetuista äänistä. Muutosehdotuksia voivat tehdä sekä hallitus että yksityiset jäsenet. Hallituksen ulkopuolelta tulevat muutosehdotukset on perusteluineen kirjallisesti jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin niin, että hallitus ehtii ne käsitellä ja sisällyttää kokouskutsuun.

29 § Sääntöjen muutokset alistetaan liittohallituksen vahvistettavaksi ja ne on sen jälkeen merkittävä yhdistysrekisteriin.

 

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

30 § Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä. Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja purkamispäätöksen on saatava hyväkseen vähintään 2/3 määräenemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat luovutetaan purkamispäätöksen tehneen kokouksen päätöksen mukaisesti käytettäväksi näiden sääntöjen toisessa pykälässä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

31 § Näiden sääntöjen voimaan tullessa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.