Säännöt

Säännöt on hyväksytty Kuuloliiton liittokokouksessa 29.10.2022. Helkyn kevätkokous on hyväksynyt säännöt 23.5.2023. Säännöt on rekisteröity PRH:ssa 17.10.2023.

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1 § Yhdistyksen nimi on Helsingin Kuuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki  ja toiminta-alueena on Helsinki.

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Kuuloliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi ja sen kokousta liittokokoukseksi.

Yhteistyöelimenä yhdistyksen ja liiton välillä toimii rekiste-röimätön kuulopiiri, jota näissä säännöissä sanotaan piiriksi.

TARKOITUS

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliitto ry:n jäsenyhdistyksenä toiminta-alueellaan tukea ja rohkaista kuulovammaisten yhteiskunnallista osallisuutta ja hyvinvoinnin edellytyksiä sekä kehittää yhteiskuntaa sellaiseksi, joka on kuulovammaisille esteetön ja saavutettava.

TOIMINTAMUODOT

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • vaikuttaa kuunteluympäristön esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseen Kuuloliiton periaatteiden mukaisesti
 • toimii paikallisena etu-, vaikuttamis- ja yhteistyöyhdistyksenä
 • järjestää ohjausta ja neuvontaa kuuloasioissa sekä kuulolähipalvelutoimintaa
 • järjestää vertais-, virkistys-, kerho- ja koulutustoimintaa
 • tekee yhteistyötä alueensa viranomaisten ja järjestöjen kanssa
 • tekee esityksiä ja aloitteita kuuloasioista
 • tiedottaa kuulovammaisuudesta, kuulonkuntoutuksesta ja yhdistystoiminnasta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu jäsentensä maksamien jäsenmaksujen ja jul-kisten avustusten lisäksi:

 • vastaanottamaan lahjoituksia, avustuksia, testamentteja, jälkisäädöksiä sekä määrätar-koituksiin annettuja varoja ja omaisuutta
 • perustamaan erityisiä rahastoja
 • omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita
 • järjestämään arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä hankittuaan siihen tarvittaessa asianomaisen luvan
 • yhdistys voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yh-distys hankkii tarvittaessa kyseiseen toimintaan vaadittavat luvat.

JÄSENYYS

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa edistää sen toimintaa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

JÄSENLAJIT

5 § Yhdistyksen jäseniä ovat:

 • varsinainen jäsen: luonnollinen henkilö
 • perhejäsen: luonnollinen henkilö, joka asuu samassa taloudessa yhdistyksen jäsenen kanssa
 • nuorisojäsen: luonnollinen henkilö, joka on alle 29-vuotias sen kalenterivuoden alka-essa, jolta jäsenmaksu peritään
 • sotaveteraanijäsen: luonnollinen henkilö, jolla on veteraanitunnus
 • kunniajäsen: kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen varsinainen ko-kous voi kutsua hallituksen yksimielisestä ehdotuksesta henkilön, joka on erityisesti an-sioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa
 • liitännäisjäsen: luonnollinen henkilö, joka kuuluu jäsenenä johonkin toiseen Kuuloliitto ry:n jäsenyhdistykseen
 • kannatusjäsen: oikeustoimikelpoinen yhteisö tai luonnollinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa, mutta jolla ei ole äänivaltaa yhdistyksen asioissa.

JÄSENMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN

6 § Jäsen maksaa yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Eri jäsenlajeille voidaan vahvistaa erisuuruinen jäsenmaksu. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat jäsen-maksusta vapaita.

Yhdistyksen hallitus voi vapauttaa jäsenen sairauden, työkyvyttömyyden, varattomuuden tai muun vastaavan perustellun syyn takia jäsenmaksusta. Tämä ei vapauta yhdistystä liitolle suoritettavasta jäsenmaksusta. Sama koskee kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä.

LIITON JÄSENMAKSU

7 § Yhdistys maksaa Kuuloliitolle jäsenmaksun liiton sääntöjen mukaisesti.

YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

8 § Jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen ja hengen vastaisesti tai rikkoo kokouksen päätök-siä, voidaan hallituksen vähintään 2/3 kannattamalla päätöksellä merkitä yhdistyksestä erote-tuksi. Jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä.

Päätöksestä voi asianomainen valittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä tiedon saatuaan seuraavalle yhdistyksen kokoukselle.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsen-maksunsa maksamatta kalenterivuoden loppuun mennessä.

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

9 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO

10 § Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous tammi− toukokuussa ja syyskokous syys−joulukuussa.

Varsinaisen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän kummankin estyneenä ollessa joku hallituksen jäsenistä.

Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mi-käli hallitus on päättänyt, että etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista ja on tästä kokouskutsussa ilmoittanut.

Kokous hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen.

KEVÄTKOKOUS

11 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen:

 • kokouksen puheenjohtajan
 • kokouksen sihteerin
 • kahden pöytäkirjantarkastajan
 • kahden ääntenlaskijan ja
 • muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätösasiat

5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta

6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan kertomus edelliseltä toimin-tavuodelta

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä halli-tukselle

8. Käsitellään esitykset yhdistyksen aloitteiksi

 • liittohallitukselle
 • liittokokoukselle
 • muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille

9. Valitaan yhdistyksen edustaja ja varaedustaja liittokokoukseen tai ylimääräisiin kokouk-siin liiton sääntöjen mukaisesti ja määrätään hänen matka- ja majoituskorvauksensa tai päätetään yhdistyksen äänioikeuden antamisesta valtakirjalla liiton toiselle jäsenyhdis-tykselle

10. Nimetään tarvittaessa mahdolliset ehdokkaat liittohallitukseen liiton sääntöjen mukai-sesti

11. Nimetään tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liiton vaalivaliokuntaan liiton sääntöjen mukaisesti

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13. Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja toivomukset

14. Kokouksen päättäminen

SYYSKOKOUS

12 § Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen:

 • kokouksen puheenjohtajan
 • kokouksen sihteerin
 • kahden pöytäkirjantarkastajan
 • kahden ääntenlaskijan ja
 • muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätösasiat

5. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

6. Vahvistetaan hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten lukumäärä 16 §:n mukaisesti

7. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi yhdistyksen hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle

8. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi hallituksen varajäsenet

9. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi

11. Valitaan yhdistyksen edustajat piirin järjestöpäivään liiton hallintosäännön mukaisesti

12. Asetetaan tarvittavat työryhmät ja valitaan niihin jäsenet

13. Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle

14. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden talousarvioksi

15. Käsitellään esitykset yhdistyksen aloitteiksi

 • liittohallitukselle
 • liittokokoukselle
 • muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille

16. Päätetään seuraavan vuoden kokousten koollekutsumistavasta 14 §:n määräämissä rajoissa

17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

18. Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja toivomukset

19. Kokouksen päättäminen

YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

13 § Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos hallitus katsoo ne tarpeellisiksi, kokous niin päättää tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii nimetyn asian käsittelyä varten.

KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN

14 § Ilmoitus yhdistyksen kokouksen ajasta ja paikasta sekä siinä käsiteltävistä asioista on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai sähköisesti taikka julkaistava yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta.

PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

15 § Kokouksissa ratkaistaan asiat yleensä avoimella äänestyksellä ja päätökseksi tulee se mieli-pide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole toisaalla toisin sanottu. Henkilövaaleissa käytetään suljettua äänestystä, jos ehdokkaita on enemmän kuin täytettäviä paikkoja. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaalissa kuitenkin arpa.

YHDISTYKSEN HALLITUS

16 § Hallituksen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallituksen jäseniä ovat syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä 4, 6 tai 8 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä sekä vuodeksi kerrallaan valitut varajäsenet. Varajäseniä valitaan enintään yhtä monta kuin hallituksessa on varsinaisia jäseniä. Varsinaisista hallituksen jäsenistä puolet on hallituskauden vaihtuessa erovuorossa. Erovuoro määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudel-leen hallitukseen. Varajäsenellä on äänioikeus hallituksen kokouksessa vain varsinaisen jä-senen estyneenä ollessa. Muille henkilöille voidaan myöntää kokouksen päätöksellä läsnä-olo- ja puheoikeus.

Hallituksen jäsenen erotessa tai tullessa pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäviään siirtyy ensimmäiseksi varajäseneksi valittu hoitamaan varsinaisen jäsenen tehtäviä.

17 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun kokouskutsu on kaikille hallituksen jäsenille toimitettu ja kokouksessa on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä läsnä.

18 § Asiat ratkaistaan hallituksessa 15 §:n mukaisesti.

19 § Hallitus hoitaa yhdistyksen päivittäistä toimintaa hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaisesti. Hallitus edustaa yhdistystä.

20 § Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hyväksyy laskut ja antaa maksumääräykset, ellei yhdistyksen hallitus toisin päätä.

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT

21 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan estyneenä ollessa, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenkirjurin ja tarpeen mu-kaan muitakin toimihenkilöitä. Tarvittaessa toimihenkilöt puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Erinäisiä tehtäviä varten hallitus on myös oikeutettu hyväksytyn talousarvion rajoissa palkkaamaan henkilöitä, joiden toimintaohjeet antaa hallitus.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

22 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämien hallituksen jäsenten kanssa, aina kaksi yhdessä. Hallituksen ulkopuolinen toimihenkilö ei voi olla yhdistyksen nimenkirjoittajana.

TOIMINTA- JA TILIKAUSI

23 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

TILINTARKASTUS

24 § Tilinpäätös- ja hallintoasiakirjat jätetään toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen kevätkokouksen pitämistä.

25 § Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan on annettava toiminnantarkastuskertomuksensa/tilintar-kastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

26 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos siitä on 14 §:n mukaisessa kokouskutsussa erikseen mainittu. Muutosehdotus on hyväksytty, kun se on kokouk-sessa saanut vähintään 2/3 annetuista äänistä. Muutosehdotuksia voivat tehdä sekä hallitus että yksityiset jäsenet. Hallituksen ulkopuolelta tulevat muutosehdotukset on perusteluineen kirjallisesti jätettävä hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen kokousta.

27 § Liiton hallitus hyväksyy jäsenyhdistysten sääntömuutokset ja ne on sen jälkeen merkittävä yhdistysrekisteriin.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

28 § Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksellä. Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja purkamispäätöksen on saatava hyväkseen vähintään 2/3 määräenemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat luovutetaan purkamispäätöksen tehneen kokouksen päätöksen mukaisesti käytettäväksi näiden sääntöjen toi-sessa pykälässä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

29 § Näiden sääntöjen voimaan tullessa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.