Helsingin kaupungin on aloitettava järjestelmälliset kuuloseulonnat

Helsingin Kuuloyhdistys on tekemässä kuntalaisaloitetta kuuloseulontojen käynnistämisestä Helsingissä.

Suomessa on arviolta 800 000 henkilöä, jolla on jonkinasteinen kuulonalenema. Kuulolaitetta käyttäviä on noin 100 000 henkilöä ja lisäksi arviolta 300 000 henkilöä hyötyisi kuulolaitteen käytöstä.

Kuuloseulontoja tehdään järjestelmällisesti nykyisin vain neuvolassa ja armeijassa. Kuuloliitto jäsenyhdistyksineen tarjoaa vapaaehtoista kuulonseulontaa kuuloautopalvelussaan. Järjestelmällistä kuuloseulontaa tulee tehdä myös kouluikäisille, työikäisille ja vanhuuden kynnyksellä.

Kuuloseulonnoilla parantaisimme kaupunkilaisten elämänlaatua, kun kuulovamma huomattaisiin ajoissa. Kuntouttamattoman kuulovamman takia sosiaaliset suhteet ja liikkuminen lähiympäristössä voi vähetä, mikä vaikuttaa olennaisesti yksilön toimintakykyyn ja osallisuuden kokemuksiin. Huonokuuloisuus on myös muistisairauksien riskitekijä.

Kuulon huonontumista ei välttämättä huomata tai haluta huomata itse. Pahimmillaan huono kuulo saattaa aiheuttaa vääriä muistisairaus diagnooseja. Kun henkilö ei asiaa kuule, ei hän voi asiaa muistaakaan.

Kuuloseulonnat säästävät rahaa pitkällä tähtäimellä.

Näytä tukesi kuntalaisaloitteellemme ja allekirjoita vetoomus Helsingin kaupungille https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/24687

Aloite tullaan jättämään Helsingin kaupungille käsiteltäväksi loppukeväästä 2022.

 

Kuntalaisaloitteen voivat tehdä kuntalain 3 §:ssä tarkoitetut kunnan jäsenet. Kunnan jäseniä ovat asukkaiden lisäksi yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa. Kunnan jäseniä ovat lisäksi ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta.