Toimintasuunnitelma

Helsingin Kuuloyhdistys ry toimintasuunnitelma vuodelle 2018, käsitelty syyskokouksessa marraskuussa 2017.

​1.​ VARSINAINEN TOIMINTA

​1.1.​ Yleistä

Vuosi 2018 on Helsingin Kuuloyhdistyksen 84. toimintavuosi.

Työ uuden toimitilan kehittämisen parissa jatkuu. Tilan remonttia suunnitellaan ja mahdollisesti toteutetaan kesätauolla. Tavoite on saada tiloista parhaiten toimintaa palvelevat ja esteettömät niin kuulo-, näkö-, kuin liikuntavammaisiakin varten.

Haasteet aktiivien houkuttelemiseksi toimintaan jatkuvat.

1.2.​ Kuulolähipalvelutoiminta

Kuulolähipalveluvastaanotoilla annetaan opastusta kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä sekä apua kuulokojeiden huoltamisessa, neuvoja kuuloon ja kuulonhuoltoon liittyvissä kysymyksissä sekä ohjausta muihin kuulonhuollon palveluihin. Kuulolähipalvelu on maksutonta kaikille kuulovammaisille ja heidän läheisilleen eikä se edellytä kuuloyhdistyksen jäsenyyttä. Kuulolähipalvelu tukee ensisijaisesti ikääntyneiden huonokuuloisten toimintakykyä ja itsenäistä elämää. Palvelu täydentää kunnan kuulonhuollon palveluja.

Kuuloliitto kouluttaa kaikki kuulolähipalveluneuvojat. Yhdistyksellä on säännöllisiä vastaanottoja ympäri Helsinkiä kuudessa eri palvelutalossa tai -keskuksessa sekä omassa toimitilassa. Huonosti liikkuvat voivat pyytää neuvojan kotikäynnille. Neuvontaa annetaan myös sähköpostitse ja puhelimitse.

​1.3.​ Tiedotustoiminta

Yhdistyksen jäsenlehti, Kuuloset, ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Toiminnasta tiedotetaan jäsenlehden lisäksi www.helky.fi -sivustolla, aluelehdissä, Facebook -sivuillamme sekä teksti-tv:ssä sivulla 556. Uutena viestintäkanavana on jäsenviestintä tekstiviesteillä.

​1.4.​ Vertaistoiminta

Vertaistoiminnan tavoitteena on kuulovammaisten keskinäisen kanssakäymisen ja kuulovammaistietoisuuden lisääminen sekä jäsenten yhteishengen kohottaminen korostamalla vertaisseuran tärkeyttä. Tarkoituksenamme on vertaistoiminnalla lisätä kuulovammaisten omatoimisuutta. Mahdollisuuksien mukaan kaikissa jäsentilaisuuksissa on kirjoitustulkkaus sekä induktiokuuntelujärjestelmä.

Yhdistyksessä toimii useita säännöllisesti kokoontuvia kerhoja, joissa esimerkiksi askarrellaan, opetellaan viitottua puhetta, pelataan lautapelejä tai tavataan toisia kuulovammaisia. Kunkin kerhon vetäjä suunnittelee yhdessä kerholaisten kanssa kerho-ohjelman.

​1.5.​ Retkitoiminta

Päivä- tai yön yli retkiä tehdään 1-2 toimintakauden aikana. Osallistutaan mahdollisesti muiden kuuloyhdistysten järjestämille retkille.

​1.6.​ Liikunnallinen toiminta

Pyritään monipuolistamaan liikunnallista toimintaa.

1.7.​ Vaikuttaminen

Pyritään löytämään aktiivisia toimimaan edunvalvontatyöryhmässä. Työryhmä voisi vaikuttaa Helsingin julkisten tilojen kuunteluolosuhteisiin ja kartoittaa niiden toimintaa. Yhteistyötä meluvalojen lainaamisessa päiväkoteihin jatketaan.

​2.​ MUU VARSINAINEN TOIMINTA

​2.1.​ Hallinto

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja 6 hallituksen jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

​2.2.​ Jäsenpalvelut

Yhdistyksen jäsenet voivat hakea yhdistykseltä tukea mm. huulioluvun, viitotun puheen ja muiden kurssien ja retkien osallistumismaksuihin.

​3.​ Talous

Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, Helsingin kaupungin avustuksella, muiden järjestöjen ja säätiöiden avustuksilla, sijoitustoiminnan tuotoilla sekä omalla varainhankinnalla, kuten vaalikeräyksillä.